Dec 25, 2021
510 Views
0 0

‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਚਾਨਬੋ” – ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ …

Written by


‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਚਾਨਬੋ” – ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼।

”Recognise the whole Human Race as One” – The Tenth Guru… One of Guru Gobind Singh Ji’s main gifts to the World was the message of unity and equality of all the peoples of the World. 🙏🏼

#gurugobinsinghji #recognisethewholehumanraceasone #tenthguruofsikhism #tenthgurusahib #sikhreligion #sikhi #sikhism #khalsa #khalsapanth #khalsaaid #KhalsaAidInternational
Source

Article Categories:
Khalsa Aid

Leave a Reply